Crank Bait / LV RTO
LV RTO-50
LV RTO-50 2-1/8" (55mm) / 3/8 oz / Sinking LV RTO-150 2-1/2" (65mm) / 1-2 oz / Sinking
LV RTO-200
LV RTO-200 2-3/4" (70mm) / 3/4 oz / Sinking LV RTO-250 3" (75mm) / 3/4 oz / Sinking